top of page

Dit kan zo niet langer

Bijgewerkt op: 18 dec. 2020

De Vrije Student (DVS) eist het directe vertrek van decaan Fred Weerman, na herhaaldelijk blunderen omtrent de sociale veiligheid van studenten. Ons raadslid David Steenmeijer schrijft hieronder waarom.


In navolging van de Facultaire en de Centrale Studentenraad zegt DVS het vertrouwen op in decaan Fred Weerman van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Aanleiding hiervoor is de derde blunder in twee jaar tijd omtrent sociale veiligheid binnen de UvA, waarvan de tweede keer binnen FGw. Dit jaar loopt zijn termijn af. In het voorjaar wordt eventueel gestart met een herbenoemingsprocedure, maar DVS roept op: ‘Fred, houd de eer aan jezelf en leg de functie naast je neer.’


In het NRC artikel van 16 december jongstleden komt de #metoo-klacht van een studente Frans naar boven drijven: haar klacht werd gedeeltelijk ontvankelijk verklaard, wat in dit soort gevallen heel lastig is. Toch werd er niets mee gedaan. Het college van bestuur riep de decaan op een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de klacht, maar de decaan heeft het onderzoek nooit laten uitvoeren. Pas toen NRC twee jaar later vragen stelde naar aanleiding van de casus, werd het hem te heet onder de voeten en is dit onderzoek alsnog ingesteld. DVS vindt het onbegrijpelijk dat dit onderzoek niet direct plaatsvond en verwijt de decaan van laakbaar handelen in deze casus. Blijkbaar moet de pers eraan te pas komen om de sociale veiligheid van studenten te waarborgen.


Deze blunder staat niet op zichzelf. In juni berichtte NRC ook al over problemen rondom sociale veiligheid binnen dezelfde faculteit, ditmaal bij de masteropleiding Conservering en Restauratie. Het is dus geen eenmalig incident, maar een structureel probleem. DVS eist daarom een cultuurverandering omtrent grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen verwacht DVS het opstappen van de decaan, er moeten structurele veranderingen komen. Op een universiteit die sociale veiligheid zogenaamd hoog in het vaandel heeft moeten klachten serieus genomen worden.


In de #metoo klacht uit het NRC artikel werden anonieme meldingen jegens de betreffende docent niet meegenomen in de procedure. Wegens gebrek aan ‘hoor en wederhoor’. Eén enkele anonieme klacht mag dan geen reden tot sancties zijn, maar meerdere meldingen leggen een patroon bloot. DVS eist dat daar wat mee gedaan wordt. Op deze manier ontmoedigt de UvA het doen van anonieme meldingen. Er wordt immers toch niets mee gedaan. Je dient dus ofwel een klacht in met naam en toenaam, of je wordt niet serieus genomen. Dat is een onhoudbare situatie. Ook bij gebrek aan hoor en wederhoor kan de universiteit hier op allerlei manieren op acteren. DVS roept de UvA daarom op alle meldingen serieus te nemen.


Sinds het NRC artikel van juni 2020 is er een extern meldpunt ingericht: www.meldpuntongewenstgedraguva.nl DVS ziet dit als een eerste stap in de goede richting, ware het niet dat dit meldpunt op 1 januari 2021 afloopt… Dossierhouder sociale veiligheid, DVS’er en CSR-voorzitter Nina Hol strijdt ervoor om dit meldpunt langer in de lucht te houden, totdat er structurele veranderingen hebben plaatsgevonden.


Daarnaast roept DVS op tot nazorg voor studenten die een dergelijke melding doen. Ongeacht wat de uitkomst van een klachtenprocedure is, heeft een melding van deze aard verstrekkende gevolgen voor de studieloopbaan van een student. De studente Frans voelde zich genoodzaakt te stoppen met haar opleiding aan de UvA. Dit is slechts één voorbeeld van hoe ingrijpend het indienen van een dergelijke klacht kan zijn voor een student. Dit staat nog los van de emotionele gevolgen hiervan. DVS had dan ook graag gezien dat de docent op non-actief gesteld, of sterker nog ontslagen zou worden, aangezien de klacht gedeeltelijk ontvankelijk werd verklaard. Als dat geen reden is om actie te ondernemen, wat moet er dan nog meer gebeuren voor de UvA een keer ingrijpt? Hoe kunnen melders van grensoverschrijdend gedrag nog vertrouwen hebben in de procedure als er niets mee gedaan wordt?


Het betreurt DVS dat het deze oproep moet doen. Graag hadden we sociale veiligheid als vanzelfsprekend gezien. Daarnaast willen wij via deze weg onze steun betuigen aan de slachtoffers van deze onveilige situaties en hen het respect bieden dat ze verdienen door deze zaak hoog op te nemen.


Kortom, DVS roept de UvA op haar verantwoordelijkheid te nemen. Er moet een cultuurverandering komen, opdat studenten niet meer eerst naar de pers hoeven om de gevolgen te zien van grensoverschrijdend gedrag. Ten eerste moeten anonieme meldingen serieus genomen worden. Ten tweede moet het externe meldpunt verlengd worden, tot er echte veranderingen in het beleid zijn. Ten derde dient er nazorg te komen voor studenten die meldingen over sociale veiligheid doen. En tenslotte Fred, houd de eer aan jezelf.

Comments


bottom of page