top of page

ONDERWIJS

Onderwijsinnovatie en onderwijs gaan hand in hand. De Universiteit Utrecht werkt hier hard aan, maar loopt op sommige vlakken te veel achter op andere universiteiten. Gelukkig heeft De Vrije Student een aantal voorstellen om deze achterstand goed te maken. De Vrije Student wil namelijk een universiteit die voldoet aan de eisen van de 21e eeuw.

 

De Vrije Student staat voor kwalitatief goed onderwijs. De Vrije Student wil het onderwijs op de Universiteit Utrecht verbeteren op meerdere manieren. Zo willen we bijvoorbeeld eerlijkere herkansingsregelingen, gerespecteerde privacy en de mogelijkheid tot online hoorcolleges, ook na corona. Goed onderwijs betekent ook kleinschalige werkgroepen en onderwijsdifferentiatie. Daarnaast is het ook van belang dat cursussen de studenten altijd duidelijk informeren en dat de inhoud van de vakken overeenkomt met de cursusbeschrijvingen van Osiris. Er moet nagedacht worden over hoe het onderwijs aangepast kan worden aan de 21ste eeuw en tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd kan blijven worden.

VOOR DE VRIJE STUDENT: Lijst
VOOR DE VRIJE STUDENT: Tekst

1.1 Eerlijke herkansingsregelingen

De Vrije Student pleit al sinds haar oprichting voor eerlijke herkansingsregelingen. Herkansingsregelingen lopen momenteel per opleiding uiteen en bij sommige opleidingen kan bij een herkansing zelfs niet hoger dan een 6 gehaald worden. Bovendien is vastgesteld dat het herkansen van voldoendes over de gehele UU verboden is. De Vrije Student vindt dit onbegrijpelijk en zal er alles aan doen om dit soort regelingen af te schaffen.

 

Verder zorgen strenge herkansingsregelingen voor een achterstand van UU-alumni op de arbeidsmarkt. De universiteit moet studenten stimuleren en laten zien dat fouten er zijn om van te leren in plaats van studenten af te straffen voor het maken van fouten. De Vrije Student zal dus pleiten voor afschaffing van belemmerende en betuttelende herkansingsregelingen en wil dat deze regelingen worden geliberaliseerd, door de regels voor herkansingen universiteitsbreed te versoepelen.

1.2 Privacy respecteren

Door de coronacrisis is het belang van privacy weer een groot onderwerp van discussie. Er zijn vraagtekens over de veiligheid en mate van gegevensbescherming van verschillende software die gebruikt wordt aan de Universiteit Utrecht. Daar komt bovenop dat de Universiteit Utrecht besloten heeft in uitzonderlijke gevallen gebruik te willen maken van ‘digital proctoring’. Deze software geeft toegang tot de laptops en telefoons van studenten, om bepaalde functies uit te kunnen schakelen en om via de webcam activiteiten van de student te monitoren tijdens het maken van het tentamen. De Vrije Student vindt dat het nooit zo mag zijn dat studenten verplicht hun privacy moeten opgeven. De Vrije Student pleit er daarom voor dat privacy, ook in tijden van crisis, nooit uit het oog verloren wordt.

1.3 Anoniem tentamineren

De Vrije Student wil studenten de mogelijkheid geven om anoniem te tentamineren. Vandaar dat De Vrije Student pleit voor de mogelijkheid voor anoniem tentamineren met alle privacy voordelen van dien. Hierdoor wordt subjectieve beoordeling onder docenten weggenomen, wat voor zowel student als docent wenselijk is. Anoniem tentamineren moet wel een keuze blijven; studenten zouden zelf moeten kunnen kiezen of ze hun studentnummer of naam achter willen laten op een tentamen.

 

1.4 Online hoorcolleges

Studenten moeten worden ondersteund door de universiteit bij hun ontwikkeling. Een simpele manier om dit te doen is door alle hoorcolleges op te nemen en online beschikbaar te stellen. De apparatuur is immers al in voldoende mate aanwezig. Studenten kunnen zo gemakkelijk hoorcolleges terugkijken, ook van andere studies. Dit brengt tal van voordelen met zich mee: het geeft studenten de mogelijkheid hun studentenleven flexibeler in te richten om vrijwilligerswerk, bestuursfuncties en bijbaantjes heen; het geeft leergierige studenten de kans zich te verdiepen in vakken buiten hun curriculum; studenten kunnen colleges terugkijken als zij bepaalde zaken niet in één keer volledig begrepen hebben en door elke student de kans te geven de stof goed tot zich te nemen, kunnen werkgroepen een ambitieuzer karakter krijgen waarin dieper ingegaan kan worden op de stof in plaats van de stof uit de hoorcolleges te herhalen.

 

Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam wijst dan ook uit dat online colleges leiden tot hogere slagingspercentages en beter gemotiveerde studenten. Kortom, online hoorcolleges zijn voordelig voor student, docent én voor de universiteit. Aangezien de corona crisis heeft laten zien dat het online verzorgen van onderwijs voor het leeuwendeel van de docenten mogelijk is, maakt De Vrije Student zich dan ook geen zorgen over de uitvoerbaarheid van dit plan. Wij maken ons er daarom hard voor dat de Universiteit Utrecht al haar hoorcolleges online beschikbaar stelt voor alle studenten.

 

1.5 Digitale werkgroepen

De Vrije Student wil dat de digitale werkgroepen worden verkleind en dat al het studiemateriaal online ter beschikking komt. Werkcolleges zijn nu te groot en te onpersoonlijk. Dit komt het onderwijs niet ten goede. Daarnaast wil De Vrije Student ook nadenken om voor studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege ziekte, de mogelijkheid te bieden om het onderwijs digitaal te volgen. Tijdens de pandemie is hier veel ervaring mee opgedaan en het zou zonde zijn om die ervaring weer kwijt te raken, terwijl we zo het onderwijs voor bepaalde studenten juist ook inclusiever kunnen maken.

 

De Vrije Student pleit ervoor om het fysieke onderwijs te koesteren en hiernaast ook de voordelen van digitale ondersteuning maximaal te benutten. Het fysieke onderwijs biedt een basis voor elke student. Digitaal onderwijs kan deze gemeenschappelijke basis uitbreiden met verduidelijkende middelen, verdiepende opties en inzicht verschaffende gamificatie. Ook kan digitaal onderwijs studenten toegang bieden tot internationale netwerken, docenten en vernieuwende vakgebieden.

De Vrije Student vindt daarbij dat het Skillslab ook uitgebreid moet worden door een panel te introduceren van academici die hun kennis delen over vakoverstijgende vaardigheden zoals het schrijven van wetenschappelijke papers en (master)scripties, het beheersen van academische taal, planvaardigheden, communicatietechnieken, en presentatie vaardigheden.

 

1.6 Digitale ondersteuning

De Vrije Student wil dat dit alle digitale communicatie vanuit de universiteit wordt gereduceerd tot één gepersonaliseerde digitale leerweg, met bijbehorende app, waar studenten overal en op elk moment kunnen regelen wat ze willen en toegang hebben tot alles wat ze nodig hebben. We hebben dus niet meer talloze programma’s zoals Blackboard, Stata, Solismail et cetera, maar creëren een geïntegreerde leeromgeving voor alle studenten. Voor de lange termijn is het erg belangrijk dat hieraan gewerkt wordt om de Universiteit Utrecht digitaal bij de tijd te houden.

 

Vele keren per dag moeten studenten en docenten bij verschillende programma's inloggen. Tweestapsverificatie (2FA) wordt daarom door velen als erg vervelend ervaren, maar helaas is het ook noodzakelijk voor de veiligheid van de IT-systemen van de Universiteit. De Vrije Student wil wel dat hier snel een verbetering voor komt, zodat er vanuit één overkoepelende leeromgeving naar de vele gebruikte programma's gelinkt kan worden. Hiermee kan het aantal keer inloggen met 2FA beperkt worden gehouden, wat zowel goed is voor de ervaring van de studenten als de beurs van de Universiteit.

 

Daarnaast worden studenten vaak gedwongen een papieren reader aan te schaffen, terwijl een online reader ook voldoende kan zijn. De Vrije Student wil dat alle readers online beschikbaar komen, om papierverspilling te voorkomen en studenten tientallen euro’s te besparen. Natuurlijk werkt studeren via een beeldscherm niet prettig voor iedereen, vandaar dat studenten nog steeds de vrijheid hebben om de reader op een UU-printer uit te draaien.

 

1.7 Doelmatige declaraties en doelmatige topinkomens

De leden van het College van Bestuur werken hard voor de universiteit en daar staat terecht een goed salaris tegenover. De Vrije Student vindt echter wel dat de universiteit, als publieke instelling met sterke morele autoriteit, het aan haar stand verplicht is om haar topbestuurders niet boven de zogenaamde ‘Balkenendenorm’ te laten verdienen. Momenteel zit Anton Pijpers, de voorzitter van het College van Bestuur, daar nog steeds boven door een overgangsregeling. De Vrije Student vindt het onbegrijpelijk dat Pijpers, die ook al meermaals op z’n vingers is getikt wegens wel erg royaal declaratiegedrag, er niet voor kiest om de overgangsregeling te laten voor wat het is en zich te schikken naar de Balkenendenorm. 

 

Ook vindt De Vrije Student het in 2019 ingestelde declaratieplafond van 100.000 euro voor het College van Bestuur, wat bestaat uit drie leden, nog te hoog. Het is onverkoopbaar dat het collegegeld van bijna 50 studenten verdwijnt in taxikosten en vliegtickets voor slechts drie personen. In 2019 hebben wij Collegevoorzitter Anton Pijpers daarom een Swapfiets- abonnement aangeboden en ook in de toekomst zal De Vrije Student hier strak op blijven zitten. UU-geld moet immers naar onderwijs en onderzoek gaan, niet naar taxicentrale Utrecht.

Raad van Toezicht

Middenin een crisis van ongekende omvang besluit de Raad van Toezicht van de UU om haar eigen toelage te verhogen met 60% (van 15.000 naar 24.000 euro per jaar voor de voorzitter en van 10.000 naar 16.000 euro per jaar voor een algemeen lid). Tegelijkertijd doen docenten onbetaald overwerk om het onderwijs gaande te houden, raken jongeren massaal werkloos en krijgen ze te maken met onderwijs vertraging. Dit allemaal terwijl de overheidsfinanciën een enorme klap krijgt. Het herhaaldelijk verzoek van studenten om afstand te doen van de verhoging van hun eigen toelage, leek de (toch al goed verdienende) toezichthouders echter geen strobreed in de weg te liggen.

 

Naar onzes inziens is deze ruime verhoging in crisistijd, zonder dat er een verandering in werkdruk plaatsvond, uiterst onpasselijk. Duidelijk mag zijn dat het hier gaat om leden die topfuncties bekleden met lonen die in de tonnen oplopen. Een passelijke vergoeding voor verschafte diensten is volgens ons ook altijd terecht, maar dit gaat ons te ver. De Vrije Student zet zich breed in voor verantwoordelijk fiscaal beleid en buitensporige loonsverhogingen zoals dit passen daar dus niet tussen. Wij zullen komend jaar dus ook verder gaan met druk zetten op de Raad van Toezicht om af te zien van deze zelf opgelegde beloning.

 

1.8 Diversiteit

Gelijkwaardigheid is een van de kernwaarden van De Vrije Student. Voor ons zijn alle studenten gelijkwaardig, ongeacht afkomst, culturele achtergrond, gender of geaardheid. De Vrije Student vindt dus dat de Universiteit Utrecht studenten in beginsel gelijk moet behandelen, en dat iedereen waardering verdient naar zijn of haar talenten en prestaties. Wij zijn geen fan van het spreken over ‘ideale studentpopulaties’ zoals gebeurt in het huidige diversiteitsbeleid. Alle studenten zijn volwaardig lid van de academische gemeenschap, en moeten niet beschouwd worden als koeien in een stal.

 

Hier voegen wij aan toe dat we de waarde van diversiteit wel serieus nemen. Wij steunen initiatieven die de toegang naar de universiteit verbeteren en eerlijker maken. De Vrije Student vindt het daarom goed dat de universiteit een schadelijke werkingen op de toegankelijkheid onderzoekt en we zijn zeer content met projecten als InclUUSion en MeettheProfessor. Ook willen wij meedenken over andere methoden om representatie voor bepaalde groepen te verbeteren. Dit vraagt echter om maatwerk, en er moet terughoudend en voorzichtig gehandeld worden zodat grensoverschrijdend beleid voorkomen kan worden.

Om deze reden zal De Vrije Student vrijwel altijd tegen ongenuanceerde (of symptoom bestrijdende) beleidsvoorstellen zoals quota zijn. In principe zijn quota altijd wederrechtelijk tenzij hier een gegronde reden voor is om ze te gebruiken, aldus het College voor de Rechten van de Mens in de uitspraak over de TU-Eindhoven. Dus los van hoe men hierover denkt is een bepaalde voorkeursbehandeling in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving in Nederland.

 

Dit brengt ons naar onze ‘favoriete’ vorm van diversiteit: die van de geest. Een divers pallet van meningen, achtergronden en voorkeuren is van onschatbare waarde voor de academische ontwikkeling. Daarin moet alles op alles worden gezet om iedere student de kansen en ruimte te geven om zichzelf aan de Universiteit Utrecht te ontwikkelen. De Vrije Student wil dat met een open vizier doen, zonder onnodig belang te hechten aan de afkomst van de betreffende student of aan de huidige samenstelling van de studentenpopulatie. Iedere student moet welkom zijn: of je nu uit een hoogopgeleide familie komt of een eerste-generatie-student bent.

 

1.9 Verengelsing

Er zijn weinig onderwerpen die in de universitaire gemeenschap die zoveel felle reacties oproepen als de verengelsing van de universiteit. De Vrije Student is niet per definitie tegen Engels als voertaal bij bepaalde vakken of opleidingen, maar vindt wel dat er een duidelijke meerwaarde moet zijn en dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd moet blijven. Nog te vaak blijkt het niveau van het Engels van zowel docenten als studenten niet voldoende om een hoogwaardig academisch debat te kunnen voeren. De universiteit moet daarom stoppen met het onnodig verder verengelsen van het onderwijs.

 

De Vrije Student is van mening dat een vak of studie pas in het Engels gegeven mag worden als er een duidelijke meerwaarde hiervan aangetoond kan worden. Dat staat ook in het huidige taalbeleid van de universiteit: de bachelor is in het Nederlands tenzij er gegronde redenen zijn om daarvan af te wijken. In de masters aan Universiteit Utrecht mag zowel het Engels als het Nederlands als voertaal dienen, zolang er voor de voertaal gegronde redenen genoemd kunnen worden en de gekozen taal consistent is binnen alle aangeboden vakken.

 

In 2019 is de discussie over dit onderwerp in politiek Den Haag opnieuw hevig opgelaaid nadat de Universiteit Twente had aangekondigd volledig op het Engels over te schakelen. Dit heeft in december vorig jaar geleid tot een aanscherping van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarmee een studie nog meer aanvullende eisen opgelegd krijgt alvorens over te kunnen schakelen op de Engelse taal. Ook zullen alle studies die al in het Engels gegeven worden opnieuw getoetst worden aan deze aangescherpte voorwaarden. De Vrije Student juicht deze ontwikkelingen van harte toe en zal erop toezien dat dit nieuwe beleid nageleefd zal worden op de Universiteit Utrecht.

 

Daarbij is De Vrije Student geen voorstander van een Engelse medezeggenschap, dit zal leiden tot een onwerkbare situatie voor de raadsleden en vaker zorgen voor miscommunicatie met de rest van de universiteit. Voorstellen om de voertaal binnen de Universiteitsraad te veranderen naar Engels worden door andere partijen gesteund, het is echter belangrijk dat wij een tegengeluid kunnen bieden.

bottom of page