VOOR ELKE STUDENT

De Vrije Student is er voor elke student. Voor de student die actief is bij een vereniging en voor de student die actief is voor zijn of haar studie. Voor de activistische student en de wat minder activistische student. Voor de student die slechts met het allerhoogste genoeg neemt en voor de “liever een zes zonder stress dan een zeven zonder leven”-student.

 

5.1 Diversiteit

Gelijkwaardigheid is een van de kernwaarden van De Vrije Student. Voor ons zijn alle studenten gelijkwaardig, ongeacht afkomst, socio-culturele achtergrond, gender of geaardheid. De Vrije Student vindt dus dat de Universiteit Utrecht studenten altijd gelijk moet behandelen. Positieve discriminatie, quota of andere ‘diversiteitbevorderende’ maatregelen passen daar wat ons betreft niet bij. Ook het spreken over “ideale studentpopulaties” zoals gebeurt in het huidige diversiteitsbeleid is wat betreft De Vrije Student een enorme faux pas, die indruist tegen hetgeen waar de universiteit voor zou moeten staan: iedereen gelijke kansen, ongeacht achtergrond. Als een student, docent of onderzoeker competent is, maakt het niet uit wat de afkomst, gender of religieuze opvatting van de betreffende student is. De universiteit moet ervoor waken dat geforceerde pluriformiteit niet boven kwaliteit komt te staan. 

De Vrije Student vindt het daarom goed dat de universiteit een eventueel negatief effect op de toegankelijkheid onderzoekt en we zijn zeer content met fantastische initiatieven zoals InclUUSion en MeettheProfessor. De Vrije Student draagt al deze initiatieven en onderzoeken een warm hart toe. 

Emotie, identiteitspolitiek en ideologische opvattingen dreigen echter vaak het gesprek over diversiteit te vertroebelen. Diversiteit stimuleren slechts ten behoeve van diversiteit zelf is onwenselijk. Het is tijd dat realisme en het gezond verstand terugkeren. Er mag geen ruimte zijn om te tornen aan de kernwaarden van de Universiteit Utrecht. Het is niet wenselijk dat de universiteit een politiek standpunt inneemt en daarmee haar neutraliteit op het spel zet. Eerder gedane uitspraken als “de universiteit is te wit” zijn in dat kader dan ook buitengewoon onwenselijk. Onze universiteit is per definitie trots op al haar studenten, ongeacht de huidskleur.

 

De Vrije Student is daarom groot voorstander van échte diversiteit. Een divers pallet van meningen, achtergronden en voorkeuren is van onschatbare waarde voor de academische ontwikkeling. Daarin moet alles op alles worden gezet om iedere student de kansen en ruimte te geven om aan de Universiteit Utrecht zichzelf te ontwikkelen. De Vrije Student wil dat met een open vizier doen, zonder belang te hechten aan de afkomst van de betreffende student of aan de huidige samenstelling van de studentenpopulatie. Iedere student moet welkom zijn: of je nu uit een hoogopgeleide familie komt of een eerste-generatie-student bent. 

 

De Vrije Student zal ook het komende jaar de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit nauwgezet en kritisch volgen. Als enige partij die openlijk kritiek durft te leveren wanneer plannen over de schreef gaan, draagt De Vrije Student bij aan de diversiteit van opvattingen binnen de universiteitsraad. 

 

Diversiteit van denken moet bij de Universiteit Utrecht ook centraal staan bij het sociale mediabeleid. Dat betekent dat verschillende invalshoeken naar de Universitaire gemeenschap toe gecommuniceerd mogen worden, dat de universiteit zich neutraal opstelt en dat alle studenteninitiatieven en verenigingen gelijk behandeld worden. Nog te vaak lijkt er een voorkeur te bestaan binnen het sociale mediateam van de UU. De Vrije Student vindt dit onwenselijk en pleit voor een sociale mediastrategie waar alle studenten zich in kunnen vinden. 

 

5.2 Studentenwelzijn 

Veel studenten kampen nog altijd met ernstige vormen van stress. De universiteitsraad heeft afgelopen jaren veel aandacht gevraagd voor studentenwelzijn. Het is goed dat de Universiteit Utrecht studentenwelzijn hoog op de agenda heeft geplaatst en een taskforce heeft ingesteld. Waar vooralsnog vooral ingezet wordt op het bestrijden van de symptomen van stress en werkdruk en bewustzijnsverhogende acties zoals de wellbeing week, moet wat De Vrije Student betreft preventie de prioriteit krijgen. Om meer in te kunnen spelen op preventie, is het van wezenlijk belang dat achterhaald wordt wat precies knelpunten zijn. Nu het uitgebreide RIVM-onderzoek naar studentenwelzijn door de coronacrisis met een jaar is uitgesteld, moet de universiteit haar verantwoordelijkheid nemen en dit zelf onderzoeken.  

 

Om de stress onder zowel studenten en docenten af te doen nemen, zal de Universiteit Utrecht de huidige maatregelen aanzienlijk moeten uitbreiden. De Vrije Student blijft dan ook strijden voor de afschaffing of aanpassing van eerder genoemde onnodige en stressverhogende regelingen, zoals de te strenge herkansingsregeling, de aanwezigheidsplicht en de online proctoring maatregelen, die studenten regels opleggen en tegelijkertijd op beeld vastleggen tijdens stressvolle tentamens. De Vrije Student verzet zich daarmee tegen regelingen van de universiteit die de intrinsieke motivatie van de student schaden. Het opschorten of verlichten van dergelijke regelingen geeft studenten de nodige ademruimte en flexibiliteit in hun agenda, wat een essentieel onderdeel is van de welzijnsproblematiek.

 

Meivakantie

Een van de belangrijkste maatregelen die de universiteit kan nemen om stress te verminderen is wat ons betreft het inbouwen van rustmomenten. De druk op sommige studenten loopt zo hoog op, omdat ze op een paar weken zomervakantie na het hele jaar van tentamen naar tentamen leven. Dat is enorm ongezond. Ieder mens heeft een rustmoment nodig. Vorig jaar pleitte De Vrije Student daarom al voor een échte kerstvakantie, zonder hertentamens op 28 december of in de eerste week van januari. Dankzij strak lobbywerk van De Vrije Student wordt dit vanaf de kerstvakantie van 2021 daadwerkelijk beleid. 

 

We zijn er echter nog niet. Bij sommige studies is de periode van de kerstvakantie tot de zomervakantie meer dan zeven maanden lang, zonder enig rustmoment. Dit is wat De Vrije Student betreft ongezond lang. De Vrije Student pleit voor hen voor een extra vrije week. Een dergelijke week kan de druk van de ketel halen in het vaak overvolle tweede deel van het studiejaar. De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een dergelijke vrije week vorig jaar al ingevoerd met dezelfde redenering. 

5.3 Écht goede studentenbegeleiding

Het tutoraat lijkt op de Universiteit Utrecht een beetje het ondergeschoven kindje te zijn. Nog te vaak wordt de functie van tutor, die van vitaal belang kan zijn, vervuld door onervaren en vaak ook tijdelijke universitaire docenten of maakt het verplicht onderdeel uit van het takenpakket van de docent. Dit komt vanzelfsprekend de kwaliteit van het tutoraat niet ten goede. De Vrije Student vindt daarom dat het tutoraal radicaal anders moet. In plaats van docenten die part-time tutor zijn (en daar vaak veel te weinig FTE’s voor krijgen), wil De Vrije Student de functies van tutor en studieadviseur (nu nog een aparte, volledige functie) samenvoegen in één enkele functie: de studiecoach. 

 

De studiecoach zal een vast aanspreekpunt van de student worden, de persoonlijke en universitaire omstandigheden kennen en daarop inspringen. De student gaat van nummer naar individu, hetgeen noodzakelijk zal zijn bij flexibel studeren. Daarnaast blijft de studiecoach zoals de huidige studieadviseur bevoegd om beslissingen te nemen. Het voordeel hiervan is dat een studiecoach veel dichter bij de student staat. Daardoor kan een studiecoach tot een betere en meer passende beslissing komen. De studiecoach wordt daarmee een soort hybride tussen een studieadviseur en een tutor: De Vrije Student wil de voordelen van beide rollen verenigen in één functie. 

5.4 Voor iedere ambitieuze student een honourstraject

Voor toegang tot internationale topuniversiteiten is het steeds vaker vereist dat studenten een honourstraject gevolgd hebben. De Vrije Student vindt dat ambitieuze studenten hiertoe alle mogelijkheden moeten krijgen. Zo zou het goed zijn als er voor iedere cursus passend extra aanbod is. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met de studievereniging. Hierdoor wordt het voor studenten mogelijk om naast verbreding ook te kiezen voor verdieping. 

 

Laatbloeiers moeten eveneens de kans krijgen om deel te nemen aan een honourstraject. Het is onwenselijk dat studenten alleen op basis van hun eindexamenresultaten of eerstejaars cijfers kunnen deelnemen aan een honourstraject. De Vrije Student wil dat goede studenten, ook als zij in een later jaar zitten, hun talent optimaal kunnen benutten. Dit betekent dat alle opleidingen gedurende de hele studie een passend honourstraject aanbieden. Dit kan ook een interdisciplinair traject zijn voor meerdere opleidingen. 

 

5.5 Een extra judicium toekennen

De Vrije Student vindt het een mooi gebaar als de universiteit studenten die goede cijfers halen, maar niet in aanmerking komen voor cum laude, toch extra in het zonnetje zet. In deze gevallen kan de universiteit het judicium met genoegen toekennen. Zo kunnen bijvoorbeeld alle studenten die gemiddeld hoger hebben behaald dan een 7,5 met genoegen afstuderen. Op een aantal universiteiten, zoals Tilburg University, en op onze eigen faculteit Diergeneeskunde is het voor studenten al mogelijk om dit judicium te ontvangen bij het afstuderen. Het voordeel van het judicium met genoegen is dat het geen inflatie aan cum-laude-regelingen veroorzaakt, terwijl studenten toch terechte waardering krijgen. Ook zal het judicium voor stressvermindering zorgen bij sommige studenten. De Universiteit Utrecht kent op dit moment een strenge regeling omtrent Cum Laude. Zo worden de cijfers uit het eerste jaar meegerekend, terwijl dat op andere universiteiten niet gebeurt. Een judicium met genoegen zorgt ervoor dat ook laatbloeiers beloond zullen worden voor hun werk. 

 

In 2020 heeft De Vrije Student een voorstel ingediend om het judicium ‘met genoegen’ op te laten nemen in de onderwijs- en examenregeling (OER). Dit voorstel kon op dat moment niet op een raadsmeerderheid rekenen, maar De Vrije Student zal zich in blijven zetten om ook studenten te erkennen en te waarderen die géén cum laude hebben behaald, maar wel een sterke academische prestatie hebben neergezet. 

 

5.6 Voor serieuze medezeggenschap

De Vrije Student hecht veel waarde aan de professionaliteit van de medezeggenschap, met name in de universiteitsraad. Het merendeel van onze kandidaten heeft ervaring met een bestuursfunctie en heeft bewezen met een politiek werkveld, de daaruit vloeiende verantwoordelijkheid en de hectische werkdagen uit de voeten te kunnen. Dat is in de raad geen vanzelfsprekendheid. De Vrije Student hoopt daarom zetels in de raad te winnen en bij te dragen aan de verdere professionalisering van de universiteitsraad. Er is in een jaar al een behoorlijke professionaliseringsslag gemaakt, maar het moet én kan nog veel beter.

 

Transparante medezeggenschap 

Voor studenten is het van belang de medezeggenschapsorganen te kunnen bereiken wanneer er binnen de universiteit gesproken wordt over zaken die hen aangaan. Om dit te kunnen doen moeten ze toegang hebben tot informatie over de actuele kwesties en de medezeggenschapsorganen. Momenteel kunnen studenten daarvoor bij de documenten van de medezeggenschap via de medezeggenschap teamsite terecht. Echter is dit bij de meeste studenten niet bekend. De Vrije Student pleit voor een toegankelijke medezeggenschap. Daarbij hoort ook duidelijke berichtgeving over de beschikbare kanalen van de medezeggenschap naar de student. 

 

De Vrije Student pleit ervoor dat de resultaten van de caracal-evaluaties door iedereen kunnen worden ingezien binnen de Universiteit Utrecht. Het kunnen inzien van de caracal-evaluaties kan studenten helpen bij het kiezen en voorbereiden voor een nieuw vak, docenten aansporen iets te doen met de evaluaties en de universiteit helpen knelpunten binnen opleidingen en de universiteit als orgaan te adresseren. 

 

©2020 door De Vrije Student