VOOR DE VRIJE STUDENT

De Vrije Student vindt dat studenten de mogelijkheid moeten krijgen zichzelf maximaal te ontplooien tijdens hun studie. Het is daarom belangrijk dat de universiteit dit faciliteert, zowel binnen als buiten de studie. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot flexstuderen, geen belemmerende herkansingsregelingen of onnodige aanwezigheidsplicht, keuzevrijheid in het onderwijs en een universiteit die ten alle tijden je privacy respecteert. 

 
 

 

1.1 Flexstuderen overal mogelijk 

Een manier om ontplooiing te faciliteren buiten de studie is flexstuderen. Flexstuderen houdt in dat studenten ervoor kunnen kiezen te betalen per vak. Het verwijderen van de financiële last van het moeten betalen van meer dan 2000 euro per jaar voor het volgen van een paar vakken, geeft studenten de vrijheid om hun studententijd te verrijken door naast hun studie bestuurservaring op te doen, een eigen onderneming op te starten of een extra studie te beginnen. Ook geeft dit studenten de mogelijkheid anderen te helpen door mantelzorg te verlenen of vrijwilligerswerk te doen naast hun studie. Op deze manier zit het dwangbuissysteem van nominaal studeren de ambities van deze studenten, die door flexstuderen zelfs beter presteren dan gemiddeld, niet in de weg. 

 

Vandaar dat De Vrije Student al sinds haar oprichting pleit voor het mogelijk maken van flexstuderen. In 2019 is de Universiteit Utrecht begonnen met een pilot flexstuderen voor een selecte groep studenten en in 2020 wordt deze pilot verder uitgerold. De Vrije Student pleit ervoor dat deze pilot zoveel mogelijk wordt uitgebreid en zal erop aansturen dat flexstuderen zodra het definitief onderdeel is geworden van de Wet Hoger Onderwijs uiteindelijk over de gehele breedte van de Universiteit Utrecht mogelijk is.

 

Het is logischerwijs niet de bedoeling dat de mogelijkheid tot flexstuderen het onderwijs voor andere studenten duurder maakt. Flexstuderen moet een vrijwillige keuze blijven. Daarom zal De Vrije Student ook pleiten voor het behouden van een wettelijk collegegeldtarief voor een standaard studiejaar.

 

1.2 Eerlijke herkansingsregelingen

Elke student moet de mogelijkheid krijgen het maximale uit zichzelf te halen. Studenten zijn echter ook mensen en op sommige momenten lukt het nou eenmaal niet het maximale te geven. Het is dan ook van belang dat de universiteit hier begrip voor toont door eerlijke herkansingsregelingen. Op vele Nederlandse universiteiten is dit wel het geval, echter momenteel niet aan de Universiteit Utrecht. Dit geeft studenten aan de UU een onnodige achterstand ten opzichte van studenten aan andere universiteiten.  Vandaar dat De Vrije Student al sinds haar intrede in de raad pleit voor eerlijke herkansingsregelingen.

 

Herkansingsregelingen lopen per opleiding uiteen en bij sommige opleidingen kan bij een herkansing zelfs niet hoger dan een 6 gehaald worden. Bovendien is in het jaar 2017-2018, toen De Vrije Student nog geen zetel had in de universiteitsraad, ingestemd met de nieuwe centrale herkansingsregeling. Daarmee is vastgesteld dat het herkansen van voldoendes over de gehele UU verboden is. De Vrije Student vindt dit onbegrijpelijk en zal er alles aan doen om dit soort betuttelende regelingen af te schaffen. 

 

Cijferlijsten zijn in sommige sectoren of voor het in aanmerking komen voor een PhD van wezenlijk belang en dergelijke strenge herkansingsregelingen zorgen voor een onnodige achterstand van UU-alumni op de arbeidsmarkt ten opzichte van alumni van andere universiteiten. Daarnaast zouden tentamens erom moeten draaien dat de student laat zien de stof van de cursus en bijbehorende vaardigheden tot zich te hebben genomen. Als dit na een tweede poging het geval blijkt te zijn, waarom zou je daar dan alsnog een laag cijfer aan willen hangen? De universiteit moet studenten motiveren en stimuleren en laten zien dat fouten er zijn om van te leren in plaats van studenten af te straffen voor het maken van fouten. De Vrije Student zal dus blijven pleiten voor afschaffing van belemmerende en betuttelende herkansingsregelingen. 

1.3 Geen aanwezigheidsplicht hoorcolleges 

De universiteit heeft als taak om studenten zoveel mogelijk te faciliteren in hun studie. Verder zou het wat De Vrije Student betreft aan de student zelf moeten zijn om afwegingen en keuzes te maken. Later in het leven zal je immers ook niet aan de hand worden genomen in elke beslissing die je moet maken. Lage opkomstpercentages is een van de redenen die wordt aangedragen voor het verplicht stellen van hoorcolleges aan de Universiteit Utrecht. Lage opkomstpercentages zouden daarentegen juist aanleiding moeten geven tot reflectie op de toegevoegde waarde en kwaliteit van het betreffende college.

 

Vandaar dat De Vrije Student tegen aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges is en dit ook heeft laten horen: de universiteitsraad heeft in 2018-2019 op initiatief van De Vrije Student een voorstel geschreven voor het laten vervallen van de aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges. In 2019-2020 is hier door De Vrije Student een vervolg aangegeven door bij het College van Bestuur nogmaals de onwenselijkheid van een aanwezigheidsplicht aan te geven. De vice-decanen onderwijs onderschrijven intussen de onwenselijkheid van aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges, maar desondanks zijn er nog teveel verplichte hoorcolleges. De Vrije Student zal blijven wijzen op de onwenselijkheid van verplichte hoorcolleges. 

1.4 Keuzevrijheid in onderwijs

Flexibilisering minorenaanbod

De moderne, snel veranderende wereld vraagt om studenten die nu en in hun latere leven flexibel en multidisciplinair zijn. De Universiteit Utrecht moet studenten met brede interesses de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen binnen andere vakgebieden. Hiervoor is het belangrijk dat het minorenaanbod ingericht is op keuzevrijheid in plaats van starre, vooraf vastgesteld combinaties van vakken. Vandaar dat De Vrije Student in het jaar 2019-2020 een voorstel heeft geschreven voor het op maat maken en flexibiliseren van het minorenaanbod, waarbij iedere student een eigen minor samen kan stellen, ongeacht de studie, faculteit of het departement waar deze minor onder valt. Op deze manier kunnen studenten zich door middel van minoren verdiepen in precies de onderwerpen die zij interessant vinden binnen een bepaald vakgebied, uiteraard met inachtneming van toelatingseisen. Dit biedt meer mogelijkheden naast de al bestaande vrije profileringsruimte. 

 

Voor internationale studenten is dit ook voordelig. Het komt momenteel vaak voor dat minoren (deels) in het Nederlands worden aangeboden en op deze manier krijgen zij de mogelijkheid vakken bij elkaar te zoeken die volledig in het Engels worden gegeven.

 

Half jaar aaneengesloten keuzeruimte

Sommige studenten willen zichzelf ook verbreden buiten de Universiteit Utrecht. Denk hierbij aan een minor aan een andere universiteit; in Nederland of in het buitenland.  

 

Helaas is dit bij een aanzienlijk deel van de studies momenteel niet mogelijk. Veel studies hebben de profileringsruimte onderverdeeld over meerdere semesters of zelfs jaren, waardoor het niet mogelijk is aaneengesloten op een andere plek een minor te volgen zonder als gevolg daarvan studievertraging op te lopen. Deze belemmering voor de ontplooiing van studenten is uiterst onwenselijk. Daarom heeft De Vrije Student eveneens in haar voorstel opgenomen dat binnen alle studies die een profileringsruimte van ten minste 30 ECTS hebben, de mogelijkheid gecreëerd moet worden om deze profileringsruimte aaneengesloten, binnen één semester te volgen. 

 

Het flexibiliseren van minoren draagt hier ook aan bij. Hierdoor wordt het immers makkelijker om een minor te volgen binnen één semester, waar veel minoren nu verspreid zijn over meerdere semesters. Met flexibele minoren is een student niet meer afhankelijk van wanneer bepaalde vakken worden aangeboden, maar kan hij of zij een minor samenstellen binnen één semester. Hiermee wordt de Universiteit Utrecht aantrekkelijker voor studenten van andere universiteiten in binnen- en buitenland. In het buitenland werkt men immers vaak met het semestersysteem. De Vrije Student zal zich ook volgend jaar in blijven zetten voor het verbeteren en flexibiliseren van het minorenaanbod en de vrije keuzeruimte aan de Universiteit Utrecht. 

 

1.5 Privacy respecteren

Onderwijs op afstand

Door de Coronacrisis is het belang van privacy weer een groot onderwerp van discussie. Alle colleges vinden online plaats. Er zijn echter wel vraagtekens te plaatsen bij de veiligheid en mate van gegevensbescherming van verschillende software die gebruikt wordt aan de Universiteit Utrecht en andere universiteiten. Het Amerikaanse OM is zelfs een onderzoek gestart naar het op de Universiteit Utrecht veelgebruikte online vergaderprogramma Zoom wegens zorgen om de privacy. Ook in Nederland bestaan er onduidelijkheden omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Daar komt nog bovenop dat de Universiteit Utrecht besloten heeft voor het afnemen van tentamens op afstand in uitzonderlijke gevallen gebruik te willen maken van ‘digital proctoring’. Deze software geeft toegang tot de laptops en telefoons van studenten, om bepaalde functies uit te kunnen schakelen en om via de webcam activiteiten van de student te monitoren tijdens het maken van het tentamen. Als studenten dit weigeren, zorgt dit voor uitstel van het tentamen en daarmee voor studievertraging.

 

De Vrije Student vindt dat het nooit zo mag zijn dat studenten, indien zij hun studie succesvol en zonder studievertraging op willen lopen, verplicht hun privacy op moeten geven. De Vrije Student pleit er daarom voor dat privacy, ook in tijden van crisis, nooit uit het oog verloren wordt.

 

Onnodig gebruik gegevens

Buiten deze uitzonderlijk schrijnende gevallen, gaat het vaker mis op de Universiteit Utrecht. De universiteit dient te allen tijde aan te geven waarom ze bepaalde informatie van studenten nodig heeft en wat er met deze informatie gedaan wordt. Veel bureaucratische processen druisen in tegen de AVG. Denk hierbij aan studentenorganisaties verplichten direct inzage in hun ledenadministratie te geven in verband met toetsing voor bestuursbeurzen, of het inventariseren van migratieachtergrond en sociaaleconomische klasse ten behoeve van het inventariseren van de diversiteit van de studentenpopulatie aan de Universiteit Utrecht. Dergelijke informatie zou niet zomaar door de universiteit verzameld, gebruikt en opgeslagen mogen worden, zeker niet zonder studenten de keuze te geven hun privacy te waarborgen.

Anoniem tentamineren

Studenten verplichten hun naam te vermelden boven een tentamen vindt De Vrije Student onnodig. Vandaar dat De Vrije Student pleit voor de mogelijkheid voor anoniem tentamineren met alle privacytechnische voordelen van dien. Eveneens wordt mogelijke subjectiviteit onder docenten weggenomen, wat voor zowel student als docent wenselijk is. Anoniem tentamineren moet wel een keuze blijven; studenten zouden zelf moeten kunnen kiezen of ze hun studentnummer of naam achter willen laten op een tentamen.
 

Kortom, De Vrije Student is voor:

 • Flexstuderen: betalen per vak, maximaal wettelijk collegegeld

 • Normale herkansingsregelingen

 • Geen aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges

 • Breder minorenaanbod

 • Mogelijkheid tot aaneengesloten vrije keuzeruimte

 • Recht op privacy:

  • geen online proctoring

  • volgen van AVG-richtlijnen

  • anoniem tentamineren

©2020 door De Vrije Student