VOOR DE ACTIEVE STUDENT

De Vrije Student zet zich in om de studentengemeenschap en het verenigingsleven te behouden. Veel studenten zien het lidmaatschap van een studie-, sport- of gezelligheidsvereniging als een toevoeging aan hun studentenleven. De universiteit is niet hetzelfde zonder haar verenigingen. De Vrije Student is een partij van en voor studenten die zowel lid als niet-lid zijn van de verenigingen. Vanzelfsprekend verwachten wij van verenigingen dat ze zich aan de spelregels houden, maar De Vrije Student wil geen universiteit die politieagent gaat spelen en verenigingen bij de minste overtreding al aan de financiële schandpaal nagelt. Ook in het verenigingsleven moet er immers ruimte zijn om fouten te maken en daarvan te leren.

 

4.1 Steun voor verenigingen tijdens de coronacrisis

De coronacrisis raakt iedereen, ook alle Utrechtse verenigingen. De overheid schiet bedrijven en instanties te hulp en De Vrije Student vindt dat ook de Universiteit Utrecht haar verantwoordelijkheid moet nemen en waar nodig ondersteunig moet bieden aan haar verenigingen. Verenigingen zijn immers een zeer waardevolle toevoeging aan het Utrechtse studentenleven en dragen veel bij aan de ontplooiing van vele Utrechtse studenten. De Vrije Student wil daarom dat verenigingen extra worden ondersteund bij promotie en het werven van nieuwe leden. Verder zullen de lijntjes met verenigingen korter gehouden moeten worden om goed op de hoogte te blijven van de situatie en om tijdig te kunnen acteren. Bovenal vindt De Vrije Student dat de universiteit het voortbestaan van alle Utrechtse studentenverenigingen tijdens deze crisis moet garanderen.

 

4.2 Meer erkenning voor extracurriculaire activiteiten

“Erkennen en waarderen”, dat was het thema van het academisch jaar 2019-2020. Wat De Vrije Student betreft komt er ook meer erkenning voor extracurriculaire activiteiten. Wij stellen daarom voor om studenten die meer dan gemiddeld extra curriculair actief zijn geweest, naast hun diploma een extra certificaat toe te kennen. Zo hebben studenten een formeel bewijs waarmee ze aan kunnen tonen zich actief voor de universiteit of de maatschappij ingezet hebben. De Vrije Student vindt dit een mooie manier om de inzet van studenten te belonen. 

 

Studenten verdienen gelijkwaardige erkenning voor een bestuursjaar, als voor een minor of stage. Dit houdt voor De Vrije Student in dat er onder voorwaarden studiepunten verkregen kunnen worden. De studiepunten kunnen verdiend worden binnen de profileringsruimte net zoals bij een minor of een stage. Op deze manier wordt de student beloond voor deze extracurriculaire activiteit, is een bestuursjaar toegankelijker en loopt de student minder studievertraging op. Het idee van een het oprichten van een minor gericht op leiderschap is meerdere keren gevallen aan de Universiteit Utrecht. Deze minor zou een combinatie kunnen worden van een stage, welke ingevuld kan worden door het bestuursjaar, en meerdere aanvullende vakken.

4.3 Collegegeldvrij besturen met behoud van huidige beurs

De Vrije Student vindt het vreemd dat studenten die (fulltime) bestuurswerk doen en daardoor geen of amper vakken volgen, alsnog ruim 2000 euro collegegeld moeten aftikken. Nu stelt de universiteit weliswaar dat dit geld terug wordt betaald via de beurs, maar dat betekent dat er in veel gevallen weinig meer overblijft van de beurs. 

Het is begrijpelijk dat studentbestuurders ingeschreven moeten staan aan de universiteit, maar het is onbegrijpelijk dat ze puur voor deze administratieve handeling hetzelfde kwijt zijn als studenten die fulltime studeren. De Vrije Student pleit daarom voor het onmiddellijk afschaffen van de verplichting tot betalen van het volledige collegegeld wanneer studenten door bestuurs- of commissiewerk niet fulltime kunnen studeren. 

 

Voor studentbestuurders die helemaal geen vakken volgen gedurende hun bestuursjaar moet de verplichting tot betalen volledig vervallen; voor studenten die parttime besturen en studeren zou een aangepast tarief moeten gelden, waarmee al wordt geëxperimenteerd in de pilot flexstuderen. Op deze manier wordt bestuurswerk toegankelijker voor alle studenten. Er zijn namelijk nog te veel financiële barrières die bestuurswerk een luxefunctie maken die niet voor iedere student is weggelegd. Door het wegnemen van deze barrières wordt het makkelijker voor alle studenten om een bestuursjaar te doen. Zo laat de universiteit eveneens zien dat ze al het harde werk wat studenten doen voor hun vereniging of initiatief gewaardeerd wordt. 
 

4.4 Prijs voor bijzondere bestuurlijke verdiensten

Op dit moment kent de Universiteit Utrecht twee studentenprijzen: een voor de Beste Masterscriptie en een voor Bijzondere Verdiensten. Hoewel deze laatste prijs bedoeld is voor zowel maatschappelijke als bestuurlijke verdiensten, wordt deze in de praktijk bijna altijd toegewezen aan een maatschappelijke verdienste. Dit betekent dat bijzondere bestuurlijke verdiensten aan de Universiteit Utrecht niet beloond worden. De Vrije Student stelt daarom voor om een derde studentenprijs in het leven te roepen: de prijs voor bestuurlijke verdiensten. Deze prijs zal, evenals de andere studentenprijzen, jaarlijks uitgereikt worden bij de opening van het academisch jaar. De prijs zal toegekend worden aan een studentbestuurder die het afgelopen collegejaar uitzonderlijke bestuurlijke verdiensten heeft geleverd. De prijs kan ook aan een geheel bestuur worden uitgereikt. De overige criteria, procedure en geldbedrag zal hetzelfde zijn als bij de twee overige studentenprijzen. 

 

©2020 door De Vrije Student