VOOR DE MODERNE STUDENT

Onderwijsinnovatie en onderwijs gaan hand in hand. De Universiteit Utrecht werkt hier hard aan, maar loopt op sommige vlakken te veel achter op andere universiteiten. Gelukkig heeft De Vrije Student een aantal voorstellen om deze achterstand goed te maken. De Vrije Student wil namelijk een universiteit die voldoet aan de eisen van de 21e eeuw.

 

2.1 Alle hoorcolleges online 

Studenten die zich binnen en buiten hun studie zoveel mogelijk willen ontwikkelen, dienen hierin ondersteund te worden door de universiteit. Een zeer eenvoudige manier om dit te doen is door alle hoorcolleges op te nemen en online beschikbaar te stellen. De apparatuur is immers al in voldoende mate aanwezig. Studenten kunnen op deze manier gemakkelijk hoorcolleges terugkijken, ook van andere studies. Dit brengt tal van voordelen met zich mee: het geeft studenten de mogelijkheid hun studentenleven flexibeler in te richten om vrijwilligerswerk, bestuursfuncties en bijbaantjes heen; het geeft leergierige studenten de kans zich te verdiepen in vakken buiten hun curriculum; studenten kunnen colleges terugkijken als zij bepaalde zaken niet in één keer volledig begrepen hebben en door elke student de kans te geven de stof goed tot zich te nemen, kunnen werkgroepen een ambitieuzer karakter krijgen waarin dieper ingegaan kan worden op de stof in plaats van de stof uit de hoorcolleges te herhalen. 

 

Mocht het online plaatsen van hoorcolleges zorgen voor een lagere opkomst, dan nog brengt dit voordelen met zich mee: studenten die aanwezig zijn, zijn ook echt gemotiveerd om zich in te zetten tijdens het college. Dit creëert ruimte voor interactie, het stellen van vragen en maakt het onderwijs persoonlijker.

 

Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam wijst dan ook uit dat online colleges leiden tot hogere slagingspercentages en beter gemotiveerde studenten. Kortom, online hoorcolleges zijn voordelig voor student, docent én voor de universiteit. Aangezien de coronacrisis heeft laten zien dat het online verzorgen van onderwijs voor het leeuwendeel van de docenten mogelijk is, maakt De Vrije Student zich dan ook geen zorgen over de uitvoerbaarheid van dit plan. Wij maken ons er daarom hard voor dat de Universiteit Utrecht al haar hoorcolleges online beschikbaar stelt voor alle studenten. 

2.2 Een digitale universiteit

Bij De Vrije Student staan onderwijskwaliteit en -innovatie hoog in het vaandel. Er liggen ontzettend veel kansen voor de universiteit in de digitale wereld. Vandaar dat De Vrije Student erop aanstuurt dat de universiteit meegroeit met haar tijd door deze kansen zoveel mogelijk te benutten. In de coronacrisis heeft de Universiteit Utrecht snel over moeten schakelen naar digitale, innovatieve manieren van onderwijs geven. De kennis die we in deze periode op hebben gedaan en nog op zullen gaan doen, zowel struikelblokken als succesverhalen, moet gebundeld worden en gebruikt worden in de toekomst. Verregaande digitalisering is in de toekomst immers onvermijdelijk. Natuurlijk heeft deze crisis ons ook juist de meerwaarde van fysiek onderwijs in doen zien. In fysieke colleges gaan discussies toch soepeler, is er meer ruimte voor flexibiliteit en is het ook gewoon gezelliger en leuker. 

 

Vandaar dat De Vrije Student ervoor pleit het fysieke onderwijs te koesteren en hiernaast ook de voordelen van digitale ondersteuning optimaal te benutten.  Het fysieke onderwijs biedt een basis voor elke student. Digitaal onderwijs kan deze gemeenschappelijke basis uitbreiden met verduidelijkende middelen, verdiepende opties en inzicht verschaffende gamificatie. Ook kan digitaal onderwijs studenten toegang bieden tot internationale netwerken, docenten en vernieuwende vakgebieden. 

 

Zo kunnen kennisclips, video’s waarin een docent bondig een begrip of een theorie uitlegt, en andere online hulpmiddelen zoals modules een uitstekende aanvulling bieden op het huidige onderwijs. Op deze manier kunnen studenten voorafgaand aan een hoorcollege of werkgroep de basiskennis en theorieën opdoen, wat ruimte geeft voor meer interactie, verdieping en verbreding tijdens de hoorcolleges en werkgroepen. Concepten worden niet uitgelegd, maar besproken, verdiept en verbreed. Dit zorgt voor een enorme verbetering van de onderwijskwaliteit en betrokkenheid. Een bijkomend voordeel is dat deze kennisclips lang meegaan. Wel wil De Vrije Student dat deze kennisclips van voldoende kwaliteit zijn. 

 

Ook Educate-it, de UU-taskforce voor digitalisering van het onderwijs, speelt hierbij een vitale rol. De Vrije Student wil dat hoorcollegedocenten meer gebruik gaan maken van interactieve methoden en pleit ervoor om meer middelen beschikbaar te stellen aan Educate-it om deze doelen te bereiken. 

 

Bij interactieve middelen kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan programma’s zoals Mentimeter. Deze middelen betrekken studenten door middel van gamificatie bij hun eigen onderwijs en faciliteren inhoudelijke discussies over de leerstof.

 

Educate-It biedt gelukkig al meerdere cursussen en workshops aan, echter worden die nog niet door alle docenten gevonden. De Vrije Student pleit dus ook voor een grotere bekendheid van de programma’s van Educate-It. 

 

Naast het eigen aanbod uit te breiden kan de UU ook gebruik maken van al bestaande programma’s zoals Coursera of EdX, waar studenten de mogelijkheid krijgen vakken te volgen van topuniversiteiten zoals Harvard.. Zo zijn er verschillende vooruitstrevende manieren van digitale onderwijsinnovatie die veel mogelijkheden bieden voor de Universiteit Utrecht. Deze programma’s bieden niet alleen verbreding, maar geven studenten ook de mogelijkheid om hun onderwijs vanuit internationaal perspectief te bekijken.

 

De Vrije Student maakt het plaatje compleet door het Skillslab uit te breiden met een panel van academici die hun kennis, middels kennisclips en e-learning modules, delen over vakoverstijgende vaardigheden. Vaardigheden zoals het schrijven van wetenschappelijke papers en (master)scripties, het beheersen van academisch Nederlands en Engels, welzijns- en planvaardigheden, communicatietechnieken, statistiek en presentatievaardigheden zouden zo laagdrempelig mogelijk voor iedere moderne student toegankelijk moeten zijn.

 

2.3 Goede digitale voorzieningen

De wereld wordt steeds digitaler. Het is belangrijk dat de Universiteit Utrecht hierin meegroeit. Veel wordt momenteel al digitaal georganiseerd, alleen vindt dit plaats in een oerwoud aan websites waar studenten gebruik van dienen te maken: Osiris, Blackboard, de MyUU-app, UU-Gmail,UU-outlook365, MyTimetable, Cursusplanner, de studentensite en nog een scala aan andere websites. De Vrije Student wil dat dit alles wordt gereduceerd tot één gepersonaliseerde digitale leerweg, met bijbehorende app, waar studenten overal en op elk moment kunnen regelen wat ze willen en toegang hebben tot alles wat ze nodig hebben.

 

Readers online

Studenten worden vaak gedwongen een dure, papieren reader aan te schaffen, terwijl een online reader op een laptop of tablet ook voldoende kan zijn. De Vrije Student wil dan ook dat readers online beschikbaar komen, om papierverspilling te voorkomen en studeren tientallen euro’s te besparen. Natuurlijk werkt studeren via een beeldscherm niet prettig voor iedereen, vandaar dat studenten nog steeds de vrijheid hebben om, voor een aanzienlijk lagere prijs, alsnog de reader op een UU-printer uit te draaien.

 

Voorzieningen

Alle digitale mogelijkheden die de Universiteit Utrecht biedt, vallen of staan voor een groot deel door de WiFi-verbinding binnen alle gebouwen van de universiteit. De Vrije Student pleit er daarom voor dat de WiFi-verbinding in alle gebouwen goed is en dat om dit te bewerkstelligen regelmatig controles en, waar nodig, verbeteringen worden uitgevoerd betreffende de kwaliteit van de WiFi-verbinding in alle gebouwen. Verder hoort voldoende goed functionerend apparatuur in alle gebouwen aanwezig te zijn, zoals printers en computers.

 

2.4 (Inter)nationale samenwerking

Voor kwalitatief onderwijs is samenwerking tussen verschillende universiteiten belangrijk. De Vrije Student is dan ook verheugd met de alliantie tussen de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de TU Eindhoven en Wageningen University & Research die in 2020 van start is gegaan. Dergelijke samenwerkingsverbanden bieden veel mogelijkheden om onderwijs en onderzoek te verbreden en verdiepen. De Vrije Student vindt het dan ook van belang dat de Universiteit Utrecht, buiten deze alliantie om, uitwisseling van studenten, docenten en kennis op zowel nationaal als internationaal niveau faciliteert en stimuleert en dat de Universiteit Utrecht actief partnerschappen met andere universiteiten aanhaalt en onderhoudt. De Vrije Student zal wel kritisch blijven toezien op de financiering van dergelijke samenwerkingsprojecten, omdat dit in het verleden nog wel eens mis is gegaan. 

 

2.5 Caracal-evaluaties openbaar 

De Vrije Student pleit ervoor dat de resultaten van de caracal-evaluaties door iedereen kunnen worden ingezien binnen de Universiteit Utrecht. Het kunnen inzien van de caracal-evaluaties kan studenten helpen bij het kiezen en voorbereiden voor een nieuw vak, docenten aansporen iets te doen met de evaluaties en de universiteit helpen knelpunten binnen opleidingen en de universiteit als orgaan te adresseren. 

 

©2020 door De Vrije Student