top of page

FLEXIBILITEIT

VOOR DE MODERNE STUDENT: Lijst

2.1 Flexstuderen overal mogelijk

Een manier om ontplooiing te faciliteren buiten de studie is flexstuderen. Flexstuderen houdt in dat studenten ervoor kunnen kiezen te betalen per vak. Het verwijderen van de financiële last van het moeten betalen van meer dan 2000 euro per jaar voor het volgen van een paar vakken, geeft studenten de vrijheid om hun studententijd te verrijken door naast hun studie bestuurservaring op te doen, een eigen onderneming op te starten of een extra studie te beginnen. Ook geeft dit studenten de mogelijkheid anderen te helpen door mantelzorg te verlenen of vrijwilligerswerk te doen naast hun studie. Op deze manier zit het dwangbuis systeem van nominaal studeren de ambities van deze studenten, die door flexstuderen zelfs beter presteren dan gemiddeld4, niet in de weg.

 

Vandaar dat De Vrije Student al sinds haar oprichting pleit voor het mogelijk maken van flexstuderen. In 2019 is de Universiteit Utrecht begonnen met een pilot flexstuderen voor een selecte groep studenten en in 2020 is deze pilot verder uitgerold. De Vrije Student pleit ervoor dat deze pilot zoveel mogelijk wordt uitgebreid en zal erop aansturen dat flexstuderen zodra het definitief onderdeel is geworden van de Wet Hoger Onderwijs uiteindelijk over de gehele breedte van de Universiteit Utrecht mogelijk is.

Het is logischerwijs niet de bedoeling dat de mogelijkheid tot flexstuderen het onderwijs voor andere studenten duurder maakt. Flexstuderen moet een vrijwillige keuze blijven. Daarom zal De Vrije Student ook pleiten voor het behouden van een wettelijk collegegeldtarief voor een standaard studiejaar.

2.2 Geen aanwezigheidsplicht hoorcolleges

De universiteit heeft als taak om studenten zoveel mogelijk te faciliteren in hun studie. Verder zou het wat De Vrije Student betreft aan de student zelf moeten zijn om afwegingen en keuzes te maken. Later in het leven zal je immers ook niet aan de hand worden genomen in elke beslissing die je moet maken. Lage opkomstpercentages is een van de redenen die wordt aangedragen voor het verplicht stellen van hoorcolleges aan de Universiteit Utrecht. Lage opkomstpercentages zouden daarentegen juist aanleiding moeten geven tot reflectie op de toegevoegde waarde en kwaliteit van het betreffende college.

Vandaar dat De Vrije Student tegen aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges is en dit ook heeft laten horen: de universiteitsraad heeft in 2018-2019 op initiatief van De Vrije Student een voorstel geschreven voor het laten vervallen van de aanwezigheidsplicht bij hoorcolleges. In 2019-2020 is hier door De Vrije Student een vervolg aangegeven door bij het College van Bestuur nogmaals de onwenselijkheid van een aanwezigheidsplicht aan te geven. Voor ons is het duidelijk dat dit soort stress verhogende maatregelen niet bevorderlijk zijn voor het studentenwelzijn en we zullen ons om deze reden dan ook verder blijven inzetten zoals wij tot nu toe gedaan hebben.

2.3 Keuzevrijheid in onderwijs

Flexibilisering minorenaanbod

De moderne, snel veranderende wereld vraagt om studenten die nu en in hun latere leven flexibel en multidisciplinair zijn. De Universiteit Utrecht moet studenten met brede interesses de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen binnen andere vakgebieden. Hiervoor is het belangrijk dat het minorenaanbod ingericht is op keuzevrijheid in plaats van starre, vooraf vastgesteld combinaties van vakken. Vandaar dat De Vrije Student in het jaar 2019-2020 een voorstel heeft geschreven voor het op maat maken en flexibiliseren van het minorenaanbod, waarbij iedere student een eigen minor samen kan stellen, ongeacht de studie, faculteit of het departement waar deze minor onder valt. Op deze manier kunnen studenten zich door middel van minoren verdiepen in precies de onderwerpen die zij interessant vinden binnen een bepaald vakgebied, uiteraard met inachtneming van toelatingseisen. Dit biedt meer mogelijkheden naast de al bestaande vrije profileringsruimte.

 

Voor internationale studenten is dit ook voordelig. Het komt momenteel vaak voor dat minoren (deels) in het Nederlands worden aangeboden en op deze manier krijgen zij de mogelijkheid vakken bij elkaar te zoeken die volledig in het Engels worden gegeven.

 

Half jaar aaneengesloten keuzeruimte

Sommige studenten willen zichzelf ook verbreden buiten de Universiteit Utrecht. Denk hierbij aan een minor aan een andere universiteit; in Nederland of in het buitenland.

 

Helaas is dit bij een aanzienlijk deel van de studies momenteel niet mogelijk. Veel studies hebben de profileringsruimte onderverdeeld over meerdere semesters of zelfs jaren, waardoor het niet mogelijk is aaneengesloten op een andere plek een minor te volgen zonder als gevolg daarvan studievertraging op te lopen. Deze belemmering voor de ontplooiing van studenten is uiterst onwenselijk. Daarom heeft De Vrije Student eveneens in haar voorstel opgenomen dat binnen alle studies die een profileringsruimte van ten minste 30 ECTS hebben, de mogelijkheid gecreëerd moet worden om deze profileringsruimte aaneengesloten, binnen één semester te volgen.

Het flexibiliseren van minoren draagt hier ook aan bij. Hierdoor wordt het immers makkelijker om een minor te volgen binnen één semester, waar veel minoren nu verspreid zijn over meerdere semesters. Met flexibele minoren is een student niet meer afhankelijk van wanneer bepaalde vakken worden aangeboden, maar kan hij of zij een minor samenstellen binnen één semester. Hiermee wordt de Universiteit Utrecht aantrekkelijker voor studenten van andere universiteiten in binnen- en buitenland. In het buitenland werkt men immers vaak met het semestersysteem. De Vrije Student zal zich ook volgend jaar in blijven zetten voor het verbeteren en flexibiliseren van het minorenaanbod en de vrije keuzeruimte aan de Universiteit Utrecht.

VOOR DE MODERNE STUDENT: Tekst
bottom of page